آنجا که پاسداران امنیت اسرائیل پشیمان می‌شوند

آنجا که پاسداران امنیت اسرائیل پشیمان می‌شوند

Posted: 20 Feb 2015 12:45 PM PST

بابک نصیری

درور موره کارگردان اسرائیلی در کتاب «The Gatekeepers» به شش نفر از روسای سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل «شین‌بت» فرصت می‌دهد تا از «بدترین اشتباهات» خود بگویند: از قتل، شکنجه و شکست اخلاقی.

درور موره ابتدا از طریق فیلم و سپس با نوشتن کتاب به موضوع خشونت و شکنجه در سرویس امنیت داخلی اسرائیل پرداخته است. او انگیزه این اقدام را اخلاقی خوانده و می‌گوید با روشنگری در مورد شیوه عمل شین‌بت، وظیفه خود در نشان دادن «حماقت حکومتگران» و خشونت نیروهای امنیتی را ادا کرده است.