نامه ارژنگ داودی زندانی سیاسی محکوم به اعدام خطاب به ایرانیان جهان

نامه ارژنگ داودی زندانی سیاسی محکوم به اعدام خطاب به ایرانیان جهان

برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم، متشکل شویم.

ارژنگ داودی معلم، شاعر و نویسنده است. این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در نامه‌ای خطاب به ایرانیان جهان نوشته: «تجربه بسیار تلخ دادگاه های موسوم به دادگاه های عام، تراویده از مغز علیل و جسم ذلیل آفت اله محمد یزدی در دهه ۱۳۷۰ همزمان با دوران ریاست سیاه وی بر قوه قضاییه رژیم و در پی ادغام دو نهاد مجزای دادسراها با دادگاه ها آغاز شد.»