به یاد جلیل شهناز (۱۳۹۲-۱۳۰۰) -محسن شهرنازدار

سندی بر اعتبار موسیقی ایران

به یاد جلیل شهناز (۱۳۹۲-۱۳۰۰)

از:نشریه انسان‌شناسی و فرهنگ

جلیل شهنازی
استاد جلیل شهناز متولد ۱۳۰۰ اصفهان است. تولد او در ۱۳۰۰، به شکل نمادین، از آغاز فصل و قرنی تازه برای موسیقی کلاسیک ایران حکایت دارد. شهناز در مرز میان دو قرن، حلقه پیوند میان سنتی دیرپای در تاریخ و توسعه و تغییرات چشمگیر این موسیقی در قرن چهاردهم خورشیدی است. مهم‌ترین وجه تمایز موسیقی کلاسیک ایران در این قرن،‌خروج این موسیقی از محفل خواص و حضور در فضای عمومی بوده است. تدوین نظام‌های جدید آموزش این موسیقی و راه‌اندازی مراکز رسمی آن مانند مدرسه موسیقی، رواج کنسرت به شکل امروزی و مهم‌تر از همه تاسیس رادیو در سال ۱۳۱۹ یعنی در ۱۹ سالگی شهناز، فضای دموکراتیزه شدن موسیقی کلاسیک ایران را فراهم کرد و مخاطبان وسیعی در قلمرو فرهنگی ایران یافت.