اسلامی کردن جامعه، تنها گزینه روی میز

اسلامی کردن جامعه، تنها گزینه روی میز

ZANAN

سعید آگنجی- از پیروزی انقلاب ایران تا‌کنون، اسلامی کردن جامعه دغدغه‌ اصلی‌ حاکمیت بوده و همواره پیش از فقرزدایی، اشتغال‌، اعتیاد و هر مساله دیگری به آن پرداخته شده است.