چه چیز احمدی نژاد را بعد از رد صلاحیت مشایی ساکت کرد؟

احمدی نژاد و مشایی“رایزنی” در سکوت، قطعا رفتاری نبوده که حامیان دولت، انتظار انجام آن را از سوی رئیس دولت داشته باشند

با نزدیک شدن به روز انتخابات، این سوال همچنان بی پاسخ مانده که چرا محمود احمدی نژاد، نسبت به رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی واکنشی نشان نداد؟