دنا تبارزمین هنرمند نو جوان ایرانی


کاریکاتوری از دنا تبارزمین هنرمند نو جوان ایرانی در حمایت از آتنا فرقدانی و افشای رهبران جمهوری اسلامی و ادعای آنها در طرفداری از حقوق زنان در ایران

 

IMG_2488