داعش چگونه الهیات تجاوز را تدوین می‌کند؟

داعش چگونه الهیات تجاوز را تدوین می‌کند؟

20150813-ISISSLAVE-slide-4VS6-master1050

 

دولت اسلامی با ادعای حمایت قرآن، یک سیستم بردگی جنسی در عراق و سوریه ایجاد کرده است. نیروهای داعش تجاوز به بردگان خود را عبادت می‌دانند.