فراخوان برای پشتیبانی و شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه نقض حقوق بشر، سرکوب و اعدام در ایران

Tazahorat

هم میهن آزاده با درود

متن کوتاه پیوست برای پشتیبانی از تظاهراتِ «اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران» در پاریس به هنگام سفر روحانی به فرانسه است.
سخنرانان این تظاهرات که تاکنون مشخص شده اند عبارتند از خانم ها شهلا شفیق و سوده راد و اقایان ناصر پاکدامن، هدایت الله متین دفتری، فواد صابران، رضا علیجانی، کامبیز غفوری و توفیق علال.
امضای این متن فردی است. برای شرکت در تظاهرات هم الزامی به وجود نمی آورد، بلکه عملی مبارزاتی در دفاع از حقوق بشر و علیه سرکوب و اعدام است.

در صورت موافقت بنویسید که اسم شما را به امضاکنندگان این متن بفزاییم.
آخرین مهلت برای پاسخ ساعت 22 روز سه شنبه است. صبح چهارشنبه این متن با امضاها منتشر خواهد شد.

محبت کرده و برای دوستانی که ممکن است این متن به دستشان نرسیده باشد بفرستید.

farakhan paris

فراخوان برای پشتیبانی و شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه نقض حقوق بشر، سرکوب و اعدام در ایران سیاست نقض حقوق بشر، سرکوب و اعدام جمهوری اسالمی علیه مردم ایران، دیگر بار تشدید شده است. جمهوری اسالمی در پی توافق هسته ای با قدرتهای بزرگ جهان، ابعاد سرکوب را بنا بر آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، افزایش داده است. تهاجم به روزنامهنگاران و دستگیری تعدادی از آنها در این روزها، آخرین نمونه این تشدید سرکوب است. ما نسبت به سیاست اعدام و سرکوب خشن مردم توسط جمهوری اسالمی معترضیم و علیه آن مبارزه میکنیم. از اینرو به مناسبت سفر حسن روحانی رئیس جمهور حکومت جمهوری اسالمی به فرانسه، از همگان می خواهیم به هر شکل که میتوانند صدای اعتراض آزادیخواهان ایران را علیه اعدام و سرکوب پُرطنین کرده، به گوش مردم ایران و جهان برسانند. از ساعت 61 تا 61 روز یکشنبه 61 نوامبر 5161، به مناسبت سفر حسن روحانی یک تظاهرات با شعار »دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دین و دولت در ایران« و با خواستهایِ لغو شکنجه و اعدام؛ آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی و …، در میدان آزادیها و حقوق بشر در تروکادروی پاریس برگزار میشود. ما از این تالش برای اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر در کشورمان پشتیبانی میکنیم و هموطنان آزادیخواه را به شرکت در آن فرامیخوانیم.

امضا