مادر ستار بهشتی: نبش قبر کنید – 2013 – 20 تیر 1392

مادر ستار بهشتی از برخورد مسئولان ایرانی با پرونده مرگ فرزندش ناراضی است

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در واکنش به گزارش نهایی پزشکی قانونی که در آن عنوان شده “ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعا کشنده نبوده و نمی توانسته منجر به مرگ شده باشد” خواهان نبش قبر فرزندش شده است.