مهرناز ۳۸ سال داشت- ۱۶/تير/۱۳۹۲ نیک آهنگ کوثر

از روزی که همسر دوست و همکارمان، او و پسرش را برای همیشه تنها گذاشت، غمی خودنویس را گرفته که قابل گفتن نیست.