خروج از اصلاح‌طلبی؛ ورود به تحریم انتصابات

​برای اینکه معمارِ سرنوشتِ خود شویم و شاهد استقرار جمهوری شهروندان باشیم، تحریمِ کاملِ هرگونه‌ی «انتصاباتِ» برساخته‌ی رژیم، قدم اول است.