بازی تکراری خامنه‌ای: گدایی رای مردم

بازی تکراری خامنه‌ای: گدایی رای مردم

قلعه حیوانات نظام و بازی تکراری پیش از انتخابات

آیت‌الله خامنه‌ای، بازی خود را باز هم تکرار کرد و دوباره نسبت به «رعیت» مهربان شد و از آنها که مخالفند، خواست تا در انتخابات شرکت کنند. او طبق معمول بعد از انتخابات، رای مردم را، رای به رهبری و نظام خواهد خواند.