تحریم‌ها از جیب رهبر تا سفره مردم، مجتبی واحدی


تحریم‌ها از جیب رهبر تا سفره مردم، مجتبی واحدی

khamenisepah

با اطمینان می‌گویم آنچه خامنه‌ای را به عقب‌نشینی ذلیلانه در برابر آمریکا و اروپا وادار ساخت “خالی شدن جیب خود” بود و اکنون برای جبران آن حقارت، مجددا اظهارات و اقداماتی را در پیش گرفته که به قیمت خالی ماندن سفره‌های مردم جیب مافیای وابسته به رهبر را پر می‌کند
مجتبی واحدی

با گذشت چند ماه از توافق نهایی جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ ، اکنون می توان با دقت بیشتر و خطای کمتر ،برخی حواشی وپیامدهای این توافق را مورد ارزیابی قرار داد. تقریبا همه تحلیل گران سیاسی بر این امر اتفاق نظر دارند که رفع تحریم ها مهم ترین موضوع مرتبط با توافق هسته ای است. گروهی بر این باورند که تحریم ها باعث تن دادن جمهوری اسلامی به توافق بوده و گروه دیگر رفع تحریم ها را مهم ترین دستاورد توافق هسته ای می دانند. به عبارت دیگر ،عده ای توافق را به منزله اکل میته – خوردن گوشت مردار – می پندارند که اگر چه مطلوب سران نظام جمهوری اسلامی نبوده اما به ناچار به آن تن داده اند تا راه فراری از تحریم ها بیابند. نظریه دیگری اما توافق را مور تکریم و حتی تقدیس قرار می دهد زیرا رفع تحریم ها را به دنبال داشته یا خواهد داشت.