نوروزتان پیروز

نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ      
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ       

SYMOURGH CARD 2016