هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

دلنوشته یکی از همبندیان امید کوکبی، نابغه جوان محبوس در زندان اوین که به جرم همکاری نکردن با پروژه هسته ای – نظامی ایران در حبس است و این روزها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند.

فروردین ماه بود. یک روز بعد از روز سیزده به در، خودم را جلوی در زندان اوین رسانده بودم، برای اجرای حکم حبس ناحقی که قاضی مقیسه برایم بریده و قاضی زرگر هم تایید کرده بود.

راستش در آن لحظه ذهنم دیگر از ماجراهای سال ۸۸ و ۸۹ و بازداشتم توسط پلیس امنیت و سیر غیرقانونی پرونده ایی که منجر به صدور آن حکم  ناعادلانه شده بود، عبور کرده بود.