مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم راد در ویرجینیا

مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم  راد در ویرجینیا

۱۵۴۶۲۲۸_۹۹۸۸۹۷۵۶۶۷۹۰۴۱۰_۶۴۹۸۰۴۰۳۲۲۶۳۶۷۲۸۸۷۹_n

۱۰۹۷۴۱۶۹_۹۹۸۸۹۷۸۷۰۱۲۳۷۱۳_۲۳۶۰۷۲۱۳۴۵۹۷۰۶۴۲۱۰۶_o

۱۰۴۰۸۱۱۱_۹۹۸۸۹۷۹۱۳۴۵۷۰۴۲_۸۵۴۱۹۸۶۰۸۰۷۰۰۰۸۳۱۱۱_n

۱۱۰۲۱۵۲۲_۹۹۸۸۹۸۰۷۰۱۲۳۶۹۳_۷۸۷۲۴۵۹۹۶۰۴۶۲۴۷۱۵۷۳_o

۱۰۹۹۱۶۶۸_۹۹۸۸۹۸۰۲۶۷۹۰۳۶۴_۳۰۹۵۳۳۱۵۵۷۳۰۶۴۹۵۵۹۴_o

۱۰۹۹۳۱۲۹_۹۹۸۸۹۸۰۲۳۴۵۷۰۳۱_۴۱۳۲۲۲۷۲۰۰۷۹۰۵۲۳۶۲۳_o

۱۱۰۱۷۲۴۶_۹۹۸۸۹۸۲۴۳۴۵۷۰۰۹_۴۴۹۰۲۵۲۹۱۴۰۷۱۱۴۴۵۷۸_n

۱۰۵۱۶۶۶۹_۹۹۸۸۹۸۰۶۶۷۹۰۳۶۰_۴۸۵۳۴۶۰۰۸۶۱۵۱۶۹۲۷۲۲_n

۱۱۰۰۱۷۷۴_۹۹۸۸۹۷۴۹۶۷۹۰۴۱۷_۴۹۰۵۸۱۵۷۲۰۷۶۷۷۱۵۹۳۶_n

۱۰۹۹۱۱۸۵_۹۹۸۸۹۷۸۰۳۴۵۷۰۵۳_۱۲۵۲۰۰۸۸۹۲۵۵۰۴۰۱۳۵۴_n

۱۱۰۰۱۹۲۰_۹۹۸۸۹۷۷۳۶۷۹۰۳۹۳_۳۲۲۰۸۷۹۱۳۸۵۰۹۰۶۷۶۹_n

۱۱۰۱۵۴۷۴_۹۹۸۸۹۷۵۰۳۴۵۷۰۸۳_۵۳۹۱۱۱۷۶۹۳۳۳۸۷۶۵۸۶۵_n

سال نو 2013 را به مسیحیان در سراسر گیتی تبریک میگوییم

Happy-new-year--2013(2)

سال نو مسیحی 2013  را به کلیه مسیحیان در سراسر گیتی تبریک میگوییم