مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم راد در ویرجینیا

مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم  راد در ویرجینیا

۱۵۴۶۲۲۸_۹۹۸۸۹۷۵۶۶۷۹۰۴۱۰_۶۴۹۸۰۴۰۳۲۲۶۳۶۷۲۸۸۷۹_n

۱۰۹۷۴۱۶۹_۹۹۸۸۹۷۸۷۰۱۲۳۷۱۳_۲۳۶۰۷۲۱۳۴۵۹۷۰۶۴۲۱۰۶_o

۱۰۴۰۸۱۱۱_۹۹۸۸۹۷۹۱۳۴۵۷۰۴۲_۸۵۴۱۹۸۶۰۸۰۷۰۰۰۸۳۱۱۱_n

۱۱۰۲۱۵۲۲_۹۹۸۸۹۸۰۷۰۱۲۳۶۹۳_۷۸۷۲۴۵۹۹۶۰۴۶۲۴۷۱۵۷۳_o

۱۰۹۹۱۶۶۸_۹۹۸۸۹۸۰۲۶۷۹۰۳۶۴_۳۰۹۵۳۳۱۵۵۷۳۰۶۴۹۵۵۹۴_o

۱۰۹۹۳۱۲۹_۹۹۸۸۹۸۰۲۳۴۵۷۰۳۱_۴۱۳۲۲۲۷۲۰۰۷۹۰۵۲۳۶۲۳_o

۱۱۰۱۷۲۴۶_۹۹۸۸۹۸۲۴۳۴۵۷۰۰۹_۴۴۹۰۲۵۲۹۱۴۰۷۱۱۴۴۵۷۸_n

۱۰۵۱۶۶۶۹_۹۹۸۸۹۸۰۶۶۷۹۰۳۶۰_۴۸۵۳۴۶۰۰۸۶۱۵۱۶۹۲۷۲۲_n

۱۱۰۰۱۷۷۴_۹۹۸۸۹۷۴۹۶۷۹۰۴۱۷_۴۹۰۵۸۱۵۷۲۰۷۶۷۷۱۵۹۳۶_n

۱۰۹۹۱۱۸۵_۹۹۸۸۹۷۸۰۳۴۵۷۰۵۳_۱۲۵۲۰۰۸۸۹۲۵۵۰۴۰۱۳۵۴_n

۱۱۰۰۱۹۲۰_۹۹۸۸۹۷۷۳۶۷۹۰۳۹۳_۳۲۲۰۸۷۹۱۳۸۵۰۹۰۶۷۶۹_n

۱۱۰۱۵۴۷۴_۹۹۸۸۹۷۵۰۳۴۵۷۰۸۳_۵۳۹۱۱۱۷۶۹۳۳۳۸۷۶۵۸۶۵_n