نابـودی ماهـواره هـا بـا تانـک در شیـراز

 

نابـودی ماهـواره هـا بـا تانـک در شیـراز

IMG22214761

IMG22214337

 

IMG22214083 IMG22214474 IMG22214819 IMG22214292 IMG22214105 IMG22214554 IMG22214947 IMG22214530
IMG22214059 IMG22214445 IMG22214271 IMG22214229 IMG22213977