زندگی سفری کوتاه ولی پر معنی ست

 زندگی سفری کوتاه ولی پر معنی ست

1-Motherمرگ بی گمان بخشی از زندگیست وگر چه از دست دادن عزیزی چون مادر دردناک و جبران نا پذیر است ولی بقول شاعر هر مرگ اشارتی ست به حیاتی دیگر.پرتره نقاشی از پدر و مادر را که در زمانهای متفاوتی کشیده ام در اینجا میآورم و کارتی هم با مضمون « زندگی ادامه دارد …» به مصداق نقل قول بالا
2-Father
3-Family
زندگی سفر کوتاهی ست که اگر قدرش بدانی زنده خواهی ماند حتی اگرسفرت به انتها رسیده باشد.