طرح دلیل دادگاهی نکردن حصرشدگان از سوی پورمحمدی:دفاعیات دردسرساز

طرح دلیل دادگاهی نکردن حصرشدگان از سوی پورمحمدی:دفاعیات دردسرساز

Screen shot 2015-01-03 at 7.03.09 PM

مصطفی‌پورمحمدی صراحتا دادگاهی کردن موسوی وکروبی و رهنورد را دردسرساز و دفاعیات آنها را «بازی کردن در زمین دشمن» نامید.
(۲:۱۸ دقیقه)
مصطفی پورمحمدی در حالی که بارها توسط مجری صداوسیما در خصوص اینکه چرا سران جنبش سبز محاکمه نمی شود پرسش شد و هر بار از پاسخ دادن طفره می رفت، درآخر به صراحت از اینکه دادگاهی کردن این سه تن باعث طرح مسائلی خواهد شد که برای کسانی که آنها را به حبس خانگی فرستاده اند «دردسرساز»خواهد شد صحه گذاشت.