سخنرانی شورانگیز نماینده مجلس ترکیه به تحدید کنندگان حقوق زنان

سخنرانی شورانگیز نماینده مجلس ترکیه به تحدید کنندگان حقوق زنان

” از متن سخنرانی نماینده مجلس ترکیه: عده ای این جسارت را به خود میدهند که در همه ی امور زندگی زنان دخالت کنند، حتی در مورد اینکه دختران و پسران در کنار هم میتوانند درس بخوانند یا نه هم بحث میشود. مسئول تمام اینها شما هستید شما (رو به نمایندگان)، اینکه روزانه ۳ زن کشته میشوند؛ اینکه
خشونت به زن در جامعه

Screen shot 2015-01-26 at 5.17.20 PM

نمایندگان گرامی!
سیاستی که از روی بدن زن پیاده می کنید (اشاره به تصمیمات سیاسی و قانونی که دولت اسلامگرای ترکیه برای زنان گرفته) ما را به نقطه ای آورده است که حالا در مورد اینکه زنان چه بپوشند چه بخورند یا چه بنوشند یا اینکه آیا زنان حامله اجازه دارند به خیابان بیایند یا نه, آیا خندیدن زنان بی عفتی است یا نه, یا اینکه زنان و مردان اجازه دارند در کتار هم کار انجام دهند یا نه بحث میشود.

عده ای این جسارت را به خود میدهند که در همه ی امور زندگی زنان دخالت کنند، حتی در مورد اینکه دختران و پسران در کنار هم میتوانند درس بخوانند یا نه هم بحث میشود. مسئول تمام اینها شما هستید شما (رو به نمایندگان)، اینکه روزانه ۳ زن کشته میشوند؛ اینکه خشونت به زن در جامعه افزایش داشته است، در واقع به آن قاتلها کسانی جسارت میدهند که به زنان دیکته میکنند چه بپوش و چه کاری انجام بده. (رو به نمایندگان) به دوردستها نگاه نکنید از شما حرف میزنم از شما؛ شمایی که با وضع این قوانین به قاتلها و متجاوزین جسارت این کارها رو میدهی. (اعتراض نمایندگان) .خوبه که تماشاچیان حرفهایی که از اینجا دارید رو به من میگویید را نمیشنوند .

خیلی خوبه. ( اعتراض نمایندگان بالا میگیرد ) شیطونه میگه در بیار کفشت رو به طرف اینها پرت کن اما فکر میکنم ارزش این رو هم ندارید. برای یک بار هم که شده این دستهاتون رو برای نه گفتن نه بلکه برای یک کار درست و حسابی بلند کنید.

منبع صفحه ی “انقلاب زنانه – Women’s Revolution
لینک ویدیو؛ http://on.fb.me/1wiz1i0

زایش داشته است، در واقع به آن قاتلها کسانی جسارت میدهند که به زنان دیکته میکنند چه بپوش و چه کاری انجام بده. (رو به نمایندگان) به دوردستها نگاه نکنید از شما حرف میزنم از شما؛ شمایی که با وضع این قوانین به قاتلها و متجاوزین جسارت این کارها رو میدهی. (اعتراض نمایندگان) .خوبه که تماشاچیان حرفهایی که از اینجا دارید رو به من میگویید را نمیشنوند .”

‏۳۹.۹۷۸‏ بازدید