نیمه پنهان، برنامه دوازدهم

 نیمه پنهان، برنامه دوازدهم

Nikahang

نیمه پنهان، برنامه دوازدهم
موضوع: رسانه های خارجی و ایران
مهمان: نیک آهنگ کوثر- کارتونیست و سردبیر سایت خود نویس
Nikahang Kowsar
افق ایران Ofoghirantv
شورای ملی

‏۲.۱۰۳‏ بازدید

موضوع: رسانه های خارجی و ایران /
مهمان: نیک آهنگ کوثر- کارتونیست و سردبیر سایت خود نویس
Nikahang Kowsar
Mehdi Aghazamani