نام‌گذاری کتابخانه دانشکده دانشگاه شریف به نام مریم میرزاخانی

 نام‌گذاری کتابخانه دانشکده دانشگاه شریف به نام مریم میرزاخانی دانشکده ریاضیات دانشگاه شریف کتابخانه این دانشکده را به نام نابغه …